Algemene leverings voorwaarden

Algemene Leverings Voorwaarden

GELDIGHEID en ACTIVERING

 • Deze overeenkomst is slechts geldig indien hij is ondertekend door de aanvrager (hierna: GEBRUIKER) en per gewone post of per bevestiging via de website bij Veilig Op Stap B.V. (hierna: VOS) is binnen gekomen. Pas na ontvangst daarvan zal het bestelde product en de benodigde informatie aangetekend worden verzonden.
 • De dienst zal uiterlijk worden geactiveerd direct nadat de eerste automatische incasso geslaagd is.
 • VOS behoudt zich het recht voor GEBRUIKER te weigeren indien uit onderzoek zou blijken dat een contractuele relatie met GEBRUIKER een te hoog risico voor VOS met zich mee zou brengen. Zulks ter beoordeling aan VOS.

AANSPRAKELIJKHEID

 • VOS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele gevolgen in het geval van onverhoopte storingen. VOS zal er uiteraard alles aan doen wat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om bedoelde gevolgen zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken.

ABONNEMENTS- en TELECOMMUNICATIEKOSTEN

 • De abonnementskosten zullen door VOS maandelijks en vooraf worden geïncasseerd.
 • De eventueel gemaakte telefoon- telecommunicatie- en positieverrijkingskosten zullen door VOS maandelijks en achteraf worden geïncasseerd. Dit geldt uiteraard niet voor abonnementsvormen waarbij deze kosten inclusief zijn.
 • Indien een automatische incasso niet slaagt, zal VOS u hier per e-mail aan herinneren. Als u niet binnen 14 dagen alsnog de betalingsachterstand heeft ingelopen, behoudt VOS zich het recht voor om, eventueel met onmiddellijke ingang, haar dienstverlening aan GEBRUIKER op te schorten tot het moment dat GEBRUIKER alsnog aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 • De prijzen m.b.t. de (eventuele) variabele telecommunicatiekosten gelden per 1 juli 2019; als de onderliggende Telecommunicatiekosten wijzigen, behoudt VOS zich het recht voor deze wijzigingen, bij abonnementsvormen waar de telecommunicatiekosten niet inbegrepen zijn, door te berekenen aan GEBRUIKER. In dit laatste geval heeft GEBRUIKER het recht om met een opzegtermijn van 2 maanden deze overeenkomst te beëindigen. Indien de Locator met gespreide betaling is gekocht, dient deze binnen 5 dagen per aangetekende post aan VOS geretourneerd te worden.
 • De in de overeenkomst vermelde abonnementsprijzen gelden vanaf het jaar 2023. VOS is gerechtigd deze jaarlijks aan te passen aan de algemene, officiële CBS prijsindex.

PRIVACY

 • VOS respecteert de privacy van GEBRUIKER en zal alle informatie m.b.t. GEBRUIKER alleen opslaan t.b.v. het gebruik daarvan door GEBRUIKER en waar dat nodig is ter oplossing van eventuele operationele problemen en/of ontwikkeling van het product. Bedoelde informatie zal sowieso nooit openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van GEBRUIKER. GEBRUIKER ontvangt bij aanvang van de overeenkomst per gewone post een AVG verklaring.

CONTRACTPERIODE en OPZEGGING

 • Op de overeengekomen minimale contractperiode geldt een wederzijdse opzegtermijn van 1 maand.
 • Na de initiële contractperiode geldt een wederzijdse opzegtermijn van één volle kalendermaand.
 • Opzegging dient uitsluitend schriftelijk plaats te vinden.
 • In geval van huur dient de VOS locator+oplader binnen 5 dagen per aangetekende post aan VOS geretourneerd te worden.
 • In geval van overlijden van de persoon waarvoor de Locator bedoeld is, kan de overeenkomst tussentijds worden opgezegd. GEBRUIKER dient dit schriftelijk te doen en een door een arts ondertekende kopie van het overlijdens-certificaat bij te sluiten. De opzegtermijn bedraagt in dit geval één volle kalendermaand. Indien de Locator is gekocht zal  in overleg en ter beoordeling aan VOS een passend terugname voorstel worden gedaan. De Locator met accessoires dient na afloop van de overeenkomst binnen 5 werkdagen per aangetekende post terug te worden gestuurd naar VOS.

BESCHADIGING, VERLIES of DIEFSTAL

 • Bij verlies of diefstal van de Locator dient GEBRUIKER dit terstond telefonisch én per e-mail te melden aan VOS. Dit om eventueel misbruik te voorkomen. VOS zal GEBRUIKER een nieuwe, geconfigureerde Locator aangetekend toezenden. De kosten hiervoor zullen echter in één keer worden geïncasseerd en zijn gelijk aan de op de website vermelde éénmalige bedragen horende bij het betreffende model Locator. De overeenkomst blijft van kracht.
 • Er geldt een fabrieksgarantie van 12 maanden welke niet geldt als de beschadiging danwel het defect het gevolg is van opzet en/of oneigenlijk gebruik. In geval van beschadiging dient de Locator aangetekend aan VOS te worden geretourneerd en zal het na reparatie weer worden teruggestuurd aan GEBRUIKER waarbij alleen de verzendkosten in rekening zullen worden gebracht. De overeenkomst blijft van kracht.
 • VOS behoudt zich het recht voor de dienstverlening al dan niet tijdelijk of permanent op te schorten in het geval er sprake is van vermoedelijke fraude en/of oneigenlijk gebruik door GEBRUIKER. De overeenkomst blijft in ook dan echter van kracht.

OVERIGE VOORWAARDEN

 • Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Veilig Op Stap B.V., december 2022