Algemene leverings voorwaarden

Algemene Leverings Voorwaarden

GELDIGHEID en ACTIVERING

 • Deze overeenkomst is slechts geldig indien hij is ondertekend door de aanvrager (hierna: GEBRUIKER) en per gewone post of per bevestiging via de website bij Veilig Op Stap B.V. (hierna: VOS) is binnen gekomen. Pas na ontvangst daarvan zal het bestelde product en de benodigde informatie geregistreerd worden verzonden.
 • De dienst zal uiterlijk worden geactiveerd direct nadat de eerste automatische incasso geslaagd is.
 • VOS behoudt zich het recht voor GEBRUIKER te weigeren indien uit onderzoek zou blijken dat een contractuele relatie met GEBRUIKER een te hoog risico voor VOS met zich mee zou brengen. Zulks ter beoordeling aan VOS.

AANSPRAKELIJKHEID

 • VOS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele gevolgen in het geval van onverhoopte storingen. VOS zal er uiteraard alles aan doen wat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om bedoelde gevolgen zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken.

ABONNEMENTS- en TELECOMMUNICATIEKOSTEN

 • De abonnements- danwel huurkosten zullen door VOS maandelijks en vooraf worden geïncasseerd.
 • De eventueel gemaakte telefoon- telecommunicatie- en positieverrijkingskosten zijn o.b.v. 'fair usage' inbegrepen.
 • Indien een automatische incasso niet slaagt, zal VOS u hier per e-mail aan herinneren. Als u niet binnen 14 dagen alsnog de betalingsachterstand heeft ingelopen, behoudt VOS zich het recht voor om, eventueel met onmiddellijke ingang, haar dienstverlening aan GEBRUIKER op te schorten tot het moment dat GEBRUIKER alsnog aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 • De in de overeenkomst vermelde abonnementsprijzen gelden vanaf het jaar 2024. VOS is gerechtigd deze jaarlijks aan te passen aan de algemene, officiële CBS prijsindex.

PRIVACY

 • VOS respecteert de privacy van GEBRUIKER en zal alle informatie m.b.t. GEBRUIKER alleen opslaan t.b.v. het gebruik daarvan door GEBRUIKER en waar dat nodig is ter oplossing van eventuele operationele problemen en/of ontwikkeling van het product. Bedoelde informatie zal sowieso nooit openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van GEBRUIKER. GEBRUIKER ontvangt bij aanvang van de overeenkomst per gewone post een AVG verklaring.

CONTRACTPERIODE en OPZEGGING

 • Op de overeengekomen minimale contractperiode geldt een wederzijdse opzegtermijn van 1 maand.
 • Na de initiële contractperiode geldt een wederzijdse opzegtermijn van één volle kalendermaand.
 • Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
 • In geval van huur dient de VOS locator+oplader binnen 5 dagen per geregistreerde post aan VOS geretourneerd te worden.
 • In geval van overlijden van de persoon waarvoor de Locator bedoeld is, kan de overeenkomst tussentijds worden opgezegd. GEBRUIKER dient dit schriftelijk te doen en een door een arts ondertekende kopie van het overlijdens-certificaat bij te sluiten. De opzegtermijn bedraagt in dit geval één volle kalendermaand. Indien de Locator is gekocht zal  in overleg en ter beoordeling aan VOS een passend terugname voorstel worden gedaan. De Locator met accessoires dient na afloop van de overeenkomst binnen 5 werkdagen per geregistreerde post terug te worden gestuurd naar VOS.

BESCHADIGING, VERLIES of DIEFSTAL

 • Bij beschadiging, verlies of diefstal van de Locator dient GEBRUIKER dit terstond telefonisch én per e-mail te melden aan VOS. Dit om eventueel misbruik te voorkomen. VOS zal GEBRUIKER een nieuwe, geconfigureerde Locator aangetekend toezenden. De kosten hiervoor zullen echter in één keer worden geïncasseerd en zijn gelijk aan de op de website vermelde éénmalige bedragen horende bij het betreffende model Locator. De overeenkomst blijft van kracht.
 • Er geldt een fabrieksgarantie van 12 maanden welke niet geldt als de beschadiging danwel het defect het gevolg is van opzet en/of oneigenlijk gebruik. In geval van beschadiging dient de Locator per geregistreerde post aan VOS te worden geretourneerd en zal het na reparatie weer worden teruggestuurd aan GEBRUIKER waarbij alleen de verzendkosten in rekening zullen worden gebracht. De overeenkomst blijft in de tussentijd volledig van kracht.
 • VOS behoudt zich het recht voor de dienstverlening al dan niet tijdelijk of permanent op te schorten in het geval er sprake is van vermoedelijke fraude en/of oneigenlijk gebruik door GEBRUIKER. De overeenkomst blijft in ook dan echter van kracht.

OVERIGE VOORWAARDEN

 • Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 • VOS is afhankelijk van mobiele telefonie- en datanetwerken van derden. VOS is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in bedoelde netwerken maar zal – indien mogelijk – alternatieven aanbieden als bedoelde wijzigingen het (goed) functioneren van geleverde producten belemmeren. Indien VOS daar niet in slaagt, wordt de overeenkomst zonder gevolgen voor beide partijen automatisch beëindigd, tenzij anders in goed onderling overleg is overeengekomen.

Veilig Op Stap B.V., januari 2024